Last border of Byzantium? Byzantine-Seljuk border zone in lower Sakarya valley from Komnenoi to Palaiologoi

Abstract not yet added